Algemene verkoopsvoorwaarden

VERKOOPVOORWAARDEN

Identiteit van de verkoper

Deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden (hierna "AV") worden gesloten tussen:

de vennootschap JÏX, met maatschappelijke zetel te Roesemslos 2B, 1742 Ternat - BELGIE, ingeschreven in het Handels- en Bedrijvenregister onder nummer 2.325.526.401

Intracommunautair btw-nummer: BE 0779 332 444

E-mail: contact@jix-collection.com (Hierna te noemen “JÏX”)

Enerzijds,

En:

Elke gebruiker van de site www.jix-collection.com (Hierna de "Klant" of "de internetgebruiker" genoemd)

Anderzijds,

Definities:

Elk van de volgende termen heeft de betekenis die wordt gegeven door de volgende definitie:

"De internetgebruiker": elke natuurlijke persoon die de site bezoekt.

"De Klant": elke natuurlijke persoon die de Site bezoekt en er een aankoop doet voor persoonlijk gebruik.

"De Site": website www.jix-collection.com 

 

Verkoopsvoorwaarden:

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van JÏX.

De voorwaarden zijn voor iedereen toegankelijk en verschijnen op de website https://www.jix-collection.com/.

Door het plaatsen van een bestelling geeft u aan akkoord te gaan met de leverings- en betalingsvoorwaarden. Jïx behoudt zich het recht voor om na het verstrijken van de termijn haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden te wijzigen.

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Jïx erkend.

JÏX garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en de in het aanbod vermelde specificaties.

Prijs:

Gedurende de looptijd van de aanbieding worden prijzen niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of de fabrikant tijdelijke prijsverhogingen doorvoert.

Alle op de site vermelde prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Alle prijzen op de site zijn in Euro's en inclusief 21% BTW.

Levering:

Levering vindt plaats zolang de voorraad dit toelaat.

In het kader van de regels van de wet koop op afstand voert JÏX bestellingen minimaal binnen 30 dagen uit.

Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde artikel niet op voorraad is of niet meer leverbaar), indien er om andere redenen vertraging optreedt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument binnen één maand bericht na het plaatsen van de bestelling en heeft hij dan het recht de bestelling zonder kosten of opzegtermijn te annuleren.

Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

Tenzij het tegendeel bewezen is, wordt aan de leveringsplicht van JÏX geacht te zijn voldaan zodra de door JÏX geleverde zaken eenmaal aan de koper zijn aangeboden. Bij levering aan huis vormt het rapport van de vervoerder waaruit blijkt dat de goederen niet zijn aanvaard, volledig bewijs van het leveringsaanbod.

Alle op de website genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de aangegeven termijnen kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Proefperiode / herroepingsrecht:

Bij een consumentenkoop heeft de koper volgens de Wet Koop op Afstand (Artikel 7:5 BW) het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen 14 werkdagen zonder opgave van redenen te retourneren. Deze termijn gaat in op het moment dat de bestelde goederen zijn afgeleverd. Indien de Koper aan het einde van deze termijn de geleverde goederen niet aan JÏX heeft teruggezonden, wordt de koop geacht te hebben plaatsgevonden. Alvorens de goederen terug te sturen, dient de koper JÏX binnen 14 werkdagen na levering schriftelijk op de hoogte te stellen. De klant dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending. Goederen dienen in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat te worden geretourneerd. Indien de zaken door de koper zijn gebruikt, bezwaard of op enigerlei wijze beschadigd, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van het in de vorige zin bepaalde, draagt JÏX er zorg voor dat binnen 14 werkdagen na ontvangst van de retourzending het totale aankoopbedrag, exclusief de gemaakte verzendkosten, aan de koper wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken is geheel voor rekening en risico van de koper.

Het herroepingsrecht is niet van toepassing:

  • op diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen vóór de termijn van zeven werkdagen.
  • Goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de leverancier geen invloed heeft.
  • Goederen die volgens specificaties van de consument zijn gemaakt, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben.
  • Voor goederen of diensten die vanwege hun aard, bijvoorbeeld om hygiënische redenen, niet kunnen worden geretourneerd of die snel bederven of verouderen.
  • Audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
  • Ondanks alle aandacht die wordt besteed aan het online zetten van ons assortiment, is de website www.jix-collection.com niet gevrijwaard van de aanwezigheid van foutieve inhoud die verband houdt met onduidelijke, onvolledige, onnauwkeurige of slecht geschreven informatie. De site kan ook onderhevig zijn aan eventuele technische storingen. Zodra JÏX kennis krijgt van dergelijke problemen, zal zij haar uiterste best doen om deze zo spoedig mogelijk te verhelpen. JÏX is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, van materiële of immateriële aard, veroorzaakt door haar website of gerelateerde websites. Of het nu op vlak van prijs, afbeeldingen of teksten is, de geconstateerde fouten geven de koper niet het recht om het betaalde bedrag van een product of een andere vorm van schadevergoeding op te eisen. Bij een betwisting vanwege een klant, zal JÏX in elk geval de beste mogelijke oplossing voorleggen, dit met de hoogst mogelijke objectiviteit en met behoud van een commerciële geest.

Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening.

Als de consument een artikel in de aanbieding koopt, kan hij geen gebruik maken van zijn herroepingsrecht. Verkoop kan achteraf niet worden geretourneerd.

Gegevensbeheer:

Als u een bestelling plaatst bij JÏX, worden uw gegevens opgenomen in een klantenbestand. JÏX houdt zich aan de Wet Registratie Persoonsgegevens en zal uw gegevens niet aan derden verstrekken. Zie ons privacybeleid.

JÏX respecteert de privacy van alle gebruikers van de website en draagt er zorg voor dat uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk worden behandeld.

Garantie:

De klant is verplicht de geleverde goederen bij ontvangst te controleren. Indien blijkt dat de geleverde goederen foutief, ondeugdelijk of incompleet zijn, dient de Koper "alvorens de goederen aan JÏX te retourneren" deze gebreken onmiddellijk schriftelijk aan JÏX te melden. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen uiterlijk 14 dagen na levering schriftelijk aan JÏX te worden gemeld. De retourzending van de goederen dient in de originele verpakking (inclusief accessoires en de bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat te zijn. Het gebruik na constatering van het gebrek, de schade ontstaan na constatering van het gebrek, de verpanding en/of de doorverkoop na constatering van het gebrek, maken dit recht op reclame en restitutie volledig ongeldig.

Indien JÏX de klachten van de klant gegrond acht, kan JÏX, naar haar keuze, ofwel de geleverde goederen kosteloos vervangen, ofwel een schriftelijke overeenkomst sluiten met de klant inzake schadevergoeding, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van JÏX en dus het bedrag van de schadevergoeding is steeds beperkt tot maximaal het factuurbedrag van de desbetreffende zaken dan wel (naar keuze van JÏX) het maximale bedrag dat in het betreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van JÏX wordt gedekt. Iedere aansprakelijkheid van JÏX voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder mede begrepen verdere vergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

JÏX is niet aansprakelijk voor verlies of schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.

Deze garantie is niet van toepassing indien:

  • De klant is jegens JÏX in verzuim zolang de klant in verzuim is.
  • De klant heeft de geleverde zaken zelf gerepareerd en/of gewijzigd of door derden laten repareren en/of wijzigen.
  • De geleverde zaken zijn blootgesteld aan abnormale omstandigheden of zijn onzorgvuldig of in strijd met de instructies van JÏX en/of de gebruiksaanwijzing op de verpakking behandeld.
  • De ontoereikendheid vloeit geheel of gedeeltelijk voort uit regels die door de overheid zijn of worden vastgesteld met betrekking tot de aard of kwaliteit van de gebruikte materialen.

Acties:

Acties zijn vrijblijvend, tenzij anders vermeld in het bod.

Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt JÏX zich het recht voor de aanbieding te herroepen of daarvan af te wijken binnen 3 werkdagen na ontvangst van deze aanvaarding.

Mondelinge toezeggingen van JÏX zijn eerst bindend nadat deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd.

Aanbiedingen van JÏX gelden niet automatisch voor nabestellingen.

JÏX kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien de klant had behoren te begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Aanvullingen, wijzigingen en/of aanvullende afspraken zijn alleen van kracht indien schriftelijk overeengekomen.

Verbintenis:

Een verbintenis tussen JÏX en een klant komt tot stand nadat een bestelling door JÏX haalbaar is bevonden. JÏX behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen niet of slechts te accepteren op voorwaarde dat de verzending tegen terugbetaling of na vooruitbetaling plaatsvindt. Tenzij anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na aflevering van de goederen.

Foto's en specificaties:

Alle afbeeldingen, foto's, tekeningen etc., inclusief productspecificaties op gewichten, afmetingen, kleuren, labelafbeeldingen etc. die op de JÏX website voorkomen gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Geval van overmacht:

JÏX is niet aansprakelijk indien en voor zover haar verplichtingen niet kunnen worden nagekomen door overmacht.

Onder overmacht wordt verstaan elke van buiten komende oorzaak, alsmede elke omstandigheid die redelijkerwijs niet de verantwoordelijkheid van JÏX zou moeten zijn. Vertraging of niet-uitvoering door onze leveranciers, internetstoringen, stroomstoringen, storingen in het e-mailverkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, Transportmoeilijkheden, stakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de levering, nalatigheid van leveranciers en/of fabrikanten van en hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken van hulp- of vervoermiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

In geval van overmacht behoudt JÏX zich het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. JÏX is in geen geval gehouden tot betaling van enige boete of schadevergoeding.

Indien JÏX op het moment van het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of deze slechts gedeeltelijk kan nakomen, is zij gerechtigd het reeds geleverde dan wel het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de koper gehouden deze factuur te voldoen als ware hij waren een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde of het te leveren onderdeel geen zelfstandige waarde heeft.